Borja Pellejero

From WikiPapers
Jump to: navigation, search

Borja Pellejero is an author.

Publications

Only those publications related to wikis are shown here.
Title Keyword(s) Published in Language DateThis property is a special property in this wiki. Abstract R C
La dimensió de les llengües a la Wikipedia i la seua relació amb els elements socials Wikipedia
Digital language community
Catalan
CRUSCAT
IEC
Digithum Catalan May 2011 There would seem to be a contradiction in the fact that Catalan should have a Wikipedia with a similar number of pages to that in Chinese. There are fewer than ten million Catalan speakers, and they were marginalised in their own land for a long time, but they have still been able to produce content on the internet that in some cases matches that of China, a world economic superpower with nearly one billion Chinese speakers. Though it should be noted that the situation is not the same in China as it is in those places where Catalan is spoken. This article offers an initial look at the social, educational, technological, economic and demographic factors linked to a language’s position in the ranking of number of Wikipedia articles. This analysis is based on one key concept, that of the digital language community, and the observation that Catalan’s position on the internet is not due to the activism of its speakers, but to a position that resembles that of any other medium-sized language community. Hi ha un aparent contrasentit en el fet que el català tinga a la Wikipedia un nombre d’articles similar al xinès. Una comunitat que no arriba a deu milions de catalanoparlants, llargament minoritzada al propi territori, pot arribar a tenir una capacitat de producció a internet que en alguns casos és assimilable a la de la Xina, que, amb prop de mil milions de parlants de xinès, és una superpotència econòmica mundial. Els més àvids matisaran que la situació no és la mateixa a la Xina que als territoris de llengua catalana. Aquest text vol fer una primera aproximació a quins són aquests factors socials, educatius, tecnològics, econòmics i demogràfics que estan relacionats amb la posició d’una llengua en el rànquing del nombre d’articles a la Wikipedia. D’aquesta anàlisi naix un concepte clau, el de la comunitat lingüística digital, i l’observació que la posició del català en el món d’internet no es deu a un pretès activisme dels seus parlants, sinó més aviat a una posició força semblant a la d’altres comunitats lingüístiques de demografia mitjana. 8 0